سیب سبز

سیب سبز

حرفی نیست جز اینکه برای دیدن روی ماه خدا آمده ایم...دروازه ی شهادت نداریم! تنها معبری تنگ مانده... لکن دل را باید صاف کرد...باور کن با همین جنگ نرم می شود روی ماه خدا را بوسید.

بایگانی
آخرین مطالب
 • ۱
 • ۰

محرم...

محرم

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

ماهواره...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

حجاب...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

Hijab...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

حضرت ماه...

 • علی اولیایی
 • ۱
 • ۰

 • علی اولیایی
 • ۲
 • ۰

بوی یوسف...

 • علی اولیایی